top of page

Sygnus X-1 review by Paul Witberg

Review of the Sygnus X1 by Paul Witberg, former owner of Pluimgraaff Audio in Vlaardingen.


Front of the Sygnus X-1
Sygnus X-1 review by Pault Witberg

"I had made an appointment with Wim van Kraanen of Analogue Audio Products to listen to mains cables. The set Wim demonstrated corresponded to my own set, a Grimm Audio MU-1 streamer connected to a ZeroUno DAC and Opera Callas speakers (I have the Callas Diva myself) driven by a Pathos amplifier. I play with a Synthesis A40 Virtus, completely with tubes.


I hadn't been to Wim's for a while and was pleasantly surprised by the high quality of the reproduction. The set had a lot of tranquility, was very dynamic and rich in detail. The bass was deep and full, without any smearing. It was only after an hour of listening that Wim drew my attention to the mains filter to which the set was connected, the Sygnus X-1 from Haandrikman Audio Systems. I myself have listened to various filters when I was still active in audio and found only the PS Audio Perfect Wave Net Regenerator suitable as a net filter. Until I listened to the Syngus X-1!


Although I was very satisfied with the performance of my own set, I still decided to purchase the Sygnus X-1. With an EMC cable (3x2.5mm2 with copper screen) I installed a separate connection from the fusebox for the power supply of the Sygnus X-1. After getting and installing the filter, I listened to some randomly chosen tracks through Roon (Tidal). What immediately stood out was the tranquility and dynamism. Where many filters lose something - or even a lot - in dynamics, it had actually increased. The detail had also increased, I could now clearly hear what smearing does to the reproduction.


As soon as I started playing music that I know very well I forgot to pay attention to the details, it sounded so much better that I was completely absorbed into the music. It wasn't until a few days later that I started listening analytically with regard to placement, detail, control in the low frequencies, how speaking voices sound and how background details are reproduced. The risk of this way of listening is that you hear things because you listen with extra focus, you probably heard them before but it was less noticeable because you didn't pay special attention. To rule out that the filter makes little or no difference, I disconnected the Sygnus X-1 and listened without a filter. The difference is huge, the tranquility in the sound was immediately greatly reduced, the smearing increased again, making details less or even no longer audible. After the filter was reconnected everything fell back into place.


The Sygnus X-1 offers the option of disconnecting the audio set from the protective earth from the fusebox and using its own earth. It is best to place your own ground rods for this, and use this grounding exclusively for the audio set. This not only largely eliminates the noise in the 230V power supply, but also prevents noise from entering the installation via the earth conductor. As soon as the ground rods are connected, it is immediately reflected in the sound reproduction, the details increases further, it seems that the amplifier has more control over the speakers. The low end becomes tighter, the high end more sparkling without any sharpness. The placement of instruments (stage) becomes almost tangible. Voices, especially speaking voices, sound very natural (depending in part on the recording).


The Sygnus X-1 clearly demonstrates that installing a separate earthed group for the audio set, and filtering the mains voltage is not sufficient, the earth must also be treated so that noise does not enter the electronics via earth connections. On the website of Haandrikman Audio Systems (haandrikman.eu) there is a detailed explanation of this subject. I myself was satisfied with how my set performed, but by using the Sygnus X-1 the set has been taken to a much higher level."

More information: Product page Sygnus X-1


Review in original Dutch language

Recentie Sygnus X1 door Paul Witberg, voormalig eigenaar van Pluimgraaff Audio in Vlaardingen.


"Voor het beluisteren van netkabels had ik een afspraak gemaakt met Wim van Kraanen van Analogue Audio Products. De set waar Wim mee demonstreerde kwam overeen met mijn eigen set, een Grimm Audio MU-1 streamer verbonden met een ZeroUno DAC en Opera Callas luidsprekers (zelf speel ik met de Callas Diva) aangestuurd met een Pathos versterker. Ik speel met een Synthesis A40 Virtus, volledig met buizen.


Ik was al een tijd niet meer bij Wim geweest en was aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van de weergave. De set had veel rust, was zeer dynamisch en rijk aan detaillering. Het laag was diep en vol, zonder enige versmering. Het was pas na een uur luisteren dat Wim mij attent maakte op het netfilter waarop het set was aangesloten, de Sygnus X-1 van Haandrikman Audio Systems. Ik heb zelf diverse filters beluisterd toen ik nog in de audio actief werkzaam was en vond alleen de PS Audio Perfect Wave Net Regenerator geschikt als netfilter. Totdat ik de Syngus X-1 beluisterde!


Hoewel ik zeer tevreden was over de prestaties van mijn eigen set heb ik toch besloten de Sygnus X-1 aan te schaffen. Ik heb met een EMC kabel (3x2,5mm2 met koper scherm) vanuit de meterkast een aparte groep aangelegd voor de voeding van de Sygnus X-1. Nadat ik het filter had opgehaald en geïnstalleerd, heb ik enkele willekeurig gekozen tracks via Roon (Tidal) geluisterd. Wat direct opviel was de rust en dynamiek. Waar veel filters iets -of zelfs veel- inboeten aan dynamiek, was het nu juist toegenomen. Ook de detaillering was toegenomen, ik kon nu duidelijk horen wat versmering doet met het signaal.


Zodra ik muziek ging draaien die ik door en door ken vergat ik om op de details te letten, het klonk zo veel beter dat ik volledig werd meegetrokken de muziek in. Pas een paar dagen later ben ik analytisch gaan luisteren met betrekking tot de plaatsing, detaillering, controle in het laag, hoe spreekstemmen klinken en hoe achtergrondgeluiden worden weergegeven. Het gevaar van deze manier van luisteren is dat je dingen hoort juist omdat je extra gefocust luistert, je hoorde ze waarschijnlijk voorheen ook maar viel het minder op omdat je er niet speciaal op gelet hebt. Om uit te sluiten dat het filter weinig of geen verschil maakt, heb ik de Sygnus X-1 afgekoppeld en zonder filter geluisterd. Het verschil is groot, er was direct minder rust in het geluid, de versmering nam direct weer toe waardoor details minder of zelfs niet meer hoorbaar waren. Nadat het filter weer was aangesloten viel alles weer op zijn plek.


De Sygnus X-1 biedt de mogelijkheid het audio set te ontkoppelen van de randaarde uit de groepenkast en gebruik te maken van een eigen aarde. Het beste is hiervoor een aardpen te slaan, die uitsluitend voor het audio set wordt gebruikt. Hierdoor wordt niet alleen de vervuiling in de 230V voeding grotendeels geëlimineerd, maar wordt ook voorkomen dat vervuiling via de aardleiding in de installatie komt. Zodra deze aarde aangesloten wordt, komt dat direct tot uiting in de weergave, de detaillering neemt verder toe, het lijkt of de versterker meer controle heeft over de luidsprekers. Het laag wordt strakker, het hoog sprankelijker zonder enige scherpte. De plaatsing van instrumenten (stage) wordt bijna tastbaar. Stemmen, vooral spreekstemmen klinken bijzonder natuurgetrouw (mede afhankelijk van de opname).


De Sygnus X-1 toont overduidelijk aan dat het aanleggen van een aparte geaarde groep voor het audio set en het filteren van de netspanning niet afdoende is, de aarde dient ook behandelt te worden zodat vervuiling niet via aardverbindingen in de elektronica komt. Op de website van Haandrikman Audio Systems (haandrikman.eu) is een uitgebreide uitleg over dit onderwerp. Zelf was ik tevreden over hoe mijn set klonk, maar door het gebruik van de Sygnus X-1 is de set naar een veel hoger niveau getild."

Comments


bottom of page